Thực hiện đầy đủ quy trình, nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp xã

24/05/2023 13:06

Từ ngày 1/6/2023 thực hiện đầy đủ quy trình, nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp xã- văn bản số 1487/UBND-TTHCC ngày 23/5 của UBND tỉnh nêu rõ.
Thực hiện đầy đủ quy trình, nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp xã. Ảnh: HL

 

Để đảm bảo thực hiện yêu cầu trên, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm khẩn trương chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn đáp ứng đầy đủ về cơ sở vật chất, chữ ký số; khuyến khích các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, địa bàn đặc biệt khó khăn, biên giới thực hiện số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Trường hợp chưa đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện thì tiến hành hoàn thành công tác chuẩn bị để thực hiện từ ngày 31/12/2024 theo đúng quy định.

UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã và các công chức tiếp nhận, xử lý hồ sơ thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ của từng thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và quy trình điện tử đã cấu hình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; đồng thời thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Thực hiện nghiêm quy định về bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, tăng cường khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với đơn vị cho thuê dịch vụ công nghệ thông tin đảm bảo hạ tầng, nhân lực hỗ trợ các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Hồng Lam

Chuyên mục khác