Tăng mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội

06/06/2023 10:58

Theo Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 5/6 của UBND tỉnh, mức hỗ trợ tiền điện hàng tháng cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh được điều chỉnh tăng từ ngày 4/5/2023.
Tăng mức hỗ trợ tiền điện hàng tháng cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội. Ảnh: HL

 

Theo đó, điều chỉnh mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh là 57.000 đồng/hộ/tháng. Thời gian thực hiện từ ngày 4/5/2023 trở đi (cho đến khi cấp thẩm quyền có điều chỉnh mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1).

UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm rà soát, chi trả cho các đối tượng theo mức hỗ trợ nêu trên trong nguồn kinh phí được giao năm 2023. Trường hợp nguồn kinh phí được giao năm 2023 không đảm bảo thì chủ động sử dụng ngân sách cấp huyện để chi trả kịp thời cho đối tượng thụ hưởng.

Kết thúc niên độ 2023, báo cáo quyết toán thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội năm 2023 (chi tiết số hộ nghèo, hộ chính sách xã hội, kinh phí thực hiện tương ứng trên địa bàn, kèm theo xác nhận của Kho bạc Nhà nước) gửi về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trước ngày 10/2/2024 để thẩm định.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm thẩm định tính chính xác của số liệu, tổng hợp gửi Sở Tài chính trước ngày 28/2/2024 để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính thẩm định và cấp bổ sung kinh phí cho địa phương để phân bổ hoàn trả lại cho các huyện, thành phố còn thiếu nguồn thực hiện (nếu có) theo quy định.

Trước khi được điểu chỉnh, mức hỗ trợ tiền điện hàng tháng cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh là 55.000 đồng/hộ.

Hồng Lam

Chuyên mục khác