Năm mới, thắng lợi mới

25/01/2020 06:22

Xuân đang đến với muôn người, muôn nhà. Bằng cả niềm tin và ý chí, trách nhiệm và hành động, chúng ta nhất định hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020; đặc biệt là hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định.

Một mùa Xuân nữa lại về. Đất trời giao hòa trong sắc thắm, rộn rã vui đón mùa Xuân sang!

Xuân mới Canh Tý 2020, bằng sự khởi đầu tràn đầy sinh lực, chúng ta vững tin và kỳ vọng năm nay tỉnh nhà tiếp tục đạt thêm nhiều thành tựu mới, đặc biệt là thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020.

Năm 2019 vừa qua, với tinh thần trách nhiệm cao, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và toàn dân, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định, phát triển và đạt kết quả tích cực. 12/13 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội - môi trường thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt cao: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 9,96%; xuất khẩu đạt 210 triệu USD; thu nhập bình quân đầu người đạt 41,28 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 13,62%, giảm 3,55% so với năm 2018…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho lãnh đạo tỉnh Kon Tum. Ảnh: Văn Phương

 

Đặc biệt, năm 2019, lần đầu tiên tỉnh thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt 3.000 tỷ đồng (đạt 3.124 tỷ đồng, vượt 26,63% dự toán). Đây chính là cơ sở, là động lực to lớn để chúng ta đặt mục tiêu cao hơn trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có bước phát triển; an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên; môi trường đầu tư được cải thiện và đã có một số nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn đến đầu tư tại tỉnh; việc huy động và sử dụng các nguồn lực cho đầu tư phát triển ngày càng tốt hơn; chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với chỉnh trang đô thị đạt nhiều kết quả; cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện mạnh mẽ; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; đối ngoại địa phương ngày càng mở rộng…

Các phong trào thi đua được tổ chức và triển khai kịp thời, sôi nổi. Đặc biệt, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo hiệu ứng mạnh mẽ, tích cực trong xã hội.

Kết quả đạt được năm 2019 xuất phát từ sự đồng thuận, gắn kết của cả hệ thống chính trị và người dân; sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện sát sao, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong tỉnh. Tuy vẫn còn đó những khó khăn, thách thức, những hạn chế, khuyết điểm, nhưng nhìn lại kết quả đạt được năm qua, chúng ta tự hào và tự tin vào sự phát triển đi lên mạnh mẽ của tỉnh nhà trong thời gian tới.

Năm 2020, dự báo nền kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập ngày càng sâu rộng; các cân đối vĩ mô được duy trì ổn định, tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang là động lực thúc đẩy phát triển. Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn yếu, tăng năng suất lao động chưa trở thành động lực chính cho tăng trưởng kinh tế…, đang đặt ra những thách thức đối với nền kinh tế nước ta.

Nhiều doanh nghiệp ứng dụng sản xuất công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Huy Đằng

 

Trong tỉnh, tình hình chính trị, xã hội tiếp tục ổn định; chuyển dịch cơ cấu kinh tế tiếp tục được thực hiện mạnh mẽ, rộng khắp, nhất là 3 lĩnh vực đột phá của tỉnh; quan hệ hợp tác, đối ngoại với các tỉnh của Thái Lan, Lào, Campuchia được mở rộng; liên kết phát triển giữa các tỉnh trong khu vực thuận lợi, tạo điều kiện cho việc mở rộng thị trường…Tuy nhiên, với địa hình rộng, chia cắt, dân cư thưa; kết cấu hạ tầng tuy được đầu tư nhưng chưa đồng bộ; nguồn nhân lực tuy được chú trọng phát triển nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; lực lượng doanh nghiệp khu vực tư nhân yếu, hiệu quả và năng lực cạnh tranh kém…, là những “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trên cơ sở dự báo, năm 2020 tỉnh đặt ra các mục tiêu, chỉ tiêu và lĩnh vực đột phá; xác định các nhiệm vụ, giải pháp về kinh tế, văn hóa - xã hội, về quốc phòng, an ninh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) đạt trên 12%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3.505 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu 150 triệu USD; thu nhập bình quân đầu người trên 45 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 giảm từ 3-4% so với cuối năm 2019…

Đặc biệt, trong năm 2020, cùng với nhiệm vụ chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện các lĩnh vực đột phá theo Chỉ thị 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó trọng tâm là đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các khu, cụm công nghiệp - đô thị - dịch vụ, phát triển du lịch theo hướng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bản sắc riêng; phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ, bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp.

Mùa xuân đang đến với muôn người, muôn nhà. Ảnh: Nguyễn Ban

 

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành những quyết sách phù hợp, kịp thời; chúng ta cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy sức mạnh nội lực, tạo sự đồng thuận lớn trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội...

Xuân đang đến với muôn người, muôn nhà. Bằng cả niềm tin và ý chí, trách nhiệm và hành động, chúng ta nhất định hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020; đặc biệt là hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định.

Xin chúc mọi người, mọi nhà vui đón Xuân mới tràn đầy sinh lực, vững tin và thành công! Năm mới thắng lợi mới!                  

Kon Tum

Chuyên mục khác