Hội nghị Tổng kết Chỉ thị số 41-CT/TW của Bộ Chính trị

14/09/2016 18:03

Ngày 14/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh phát triển công tác cơ yếu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng chí Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Đồng chí Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị. Ảnh: ĐV

 

Sau hơn 10 năm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW, cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã nhận thức đúng đắn quan điểm, chủ trương của Đảng về tiếp tục đẩy mạnh phát triển công tác cơ yếu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các cơ quan, đơn vị đã kịp thời triển khai ứng dụng tương đối hiệu quả các sản phẩm mật mã do Ban Cơ yếu Chính phủ nghiên cứu, sản xuất. Các nội dung thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan chuyển qua mạng liên lạc cơ yếu luôn đảm bảo bí mật, chính xác, kịp thời. Các cơ sở dữ liệu quan trọng lưu trữ, chuyển nhận trên mạng được bảo mật tốt, chưa phát hiện trường hợp lộ lọt, mất thông tin.

Công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và giải quyết các chế độ, chính sách có liên quan đến đội ngũ cán bộ làm công tác cơ yếu được thực hiện theo đúng quy định hiện hành...

          Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích những nguyên nhân, hạn chế trong công tác cơ yếu, qua đó đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa công tác cơ yếu trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Y Mửi ghi nhận những ý kiến tham gia đóng góp tại hội nghị.

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 41-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo cần tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020; hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu gắn với sử dụng hiệu quả các giải pháp, sản phẩm mật mã bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; từng bước phát triển mạng liên lạc cơ yếu đến tất cả các huyện ủy, thành ủy, gắn với công tác quản trị mạng công nghệ thông tin, bảo đảm đủ nhân lực phục vụ cho việc ứng dụng hiệu quả mạng máy tính nội bộ, mạng thông tin diện rộng của Đảng bộ tỉnh và các phần mềm ứng dụng do Trung ương chuyển giao…

Đắc Vinh

Chuyên mục khác