Tập trung nguồn lực cho các xã phấn đấu về đích nông thôn mới

12/04/2023 13:29

Năm 2023, toàn tỉnh có 9 xã thuộc 7 huyện phấn đấu về đích nông thôn mới, đó là các xã: Đăk Pxi, Ngọk Réo (huyện Đăk Hà); Ngọc Tụ, Văn Lem (Đăk Tô); Đăk Ang (Ngọc Hồi); Đăk Choong (huyện Đăk Glei), Ya Ly (huyện Sa Thầy); Ngọc Tem (huyện Kon Plông) và Ia Đal (huyện Ia H’Drai). Hiện nay, các địa phương đang nỗ lực, triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Tại huyện Đăk Hà, qua công tác rà soát kết quả thực hiện Bộ tiêu chí đối với xã nông thôn mới, hiện nay, xã Đăk Pxi và xã Ngọk Réo đều cơ bản đạt 14/19 tiêu chí. Những tiêu chí 2 xã chưa đạt, gồm Quy hoạch, Trường học, Nhà ở dân cư, Thu nhập và Nghèo đa chiều.

Cụ thể, đối với tiêu chí Quy hoạch, theo quy định các xã phải có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt và công bố, tuy nhiên, đến nay quy hoạch xây dựng vùng huyện chưa được thẩm định, phê duyệt nên các xã chưa có cơ sở để triển khai các nội dung trong tiêu chí này. Đối với tiêu chí Trường học, trên địa bàn xã Đăk Pxi và xã Ngọk Réo đều còn thiếu 2 trường học đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định.

Phát triển chăn nuôi ở xã Đăk Pxi. Ảnh: ĐT

 

Đối với tiêu chí Nhà ở dân cư, tại xã Đăk Pxi còn 43 nhà tạm, dột nát, 7 hộ dân chưa có nhà ở và tại xã Ngọk Réo còn 76 nhà tạm, dột nát; các xã đều chưa đạt quy định không còn nhà tạm, dột nát. Đối với tiêu chí Thu nhập, theo thống kê vào thời điểm tháng 12/2022, thu nhập bình quân đầu người tại xã Đăk Pxi đạt khoảng 35 triệu đồng và thu nhập bình quân đầu người tại xã Ngọk Réo đạt khoảng 25,2 triệu đồng. Để đạt chuẩn tiêu chí Thu nhập trong năm 2023, thu nhập bình quân đầu người tại xã Đăk Pxi và xã Ngọk Réo đều phải đạt từ 47 triệu đồng trở lên.

Về với tiêu chí Nghèo đa chiều, hiện nay, tại xã Đăk Pxi tỷ lệ nghèo đa chiều chiếm 56,3% và tại xã Ngọk Réo tỷ lệ nghèo đa chiều chiếm 45%. Để đạt chuẩn tiêu chí này, theo quy định xã Đăk Pxi và xã Ngọk Réo đều phải có tỷ lệ nghèo đa chiều dưới 8,5%.

Đăk Pxi và Ngọk Réo đều là các xã thuộc khu vực III (xã đặc biệt khó khăn) thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh giai đoạn 2021-2025, kết quả thực hiện đối với các tiêu chí chưa đạt chuẩn nhìn chung còn thấp so với quy định. Do vậy, để hoàn thành mục tiêu đưa các xã về đích nông thôn mới trong năm 2023, UBND huyện Đăk Hà đã và đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, hỗ trợ cho các xã đạt chuẩn các tiêu chí còn thiếu.

Theo đó, UBND huyện Đăk Hà đã đề nghị UBND tỉnh quan tâm, phê duyệt chủ trương và bố trí kinh phí để triển khai quy hoạch xây dựng vùng huyện; ưu tiên, tập trung nguồn lực, đầu tư bổ sung cơ sở vật chất cho các trường, lớp học tại địa bàn các xã; lồng ghép nguồn ngân sách của địa phương và huy động các nguồn hợp pháp khác hỗ trợ nhà ở cho các hộ dân; chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan phối hợp, triển khai hiệu quả nguồn ngân sách thuộc các chương trình, dự án của Nhà nước hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Tiếp tục tăng cường vận động người dân cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; triển khai các mô hình khuyến nông, hỗ trợ cây giống, con giống có giá trị kinh tế để người dân học tập, làm theo, góp phần nâng cao thu nhập.

Diện mạo thôn Ia Der, xã Ia Đal hiện nay. Ảnh: Đ.T

 

Tại huyện Ia H’Drai, để tổ chức thực hiện đạt chuẩn 6 tiêu chí mà xã Ia Đal còn thiếu, gồm Quy hoạch, Giao thông, Trường học, Thu nhập, Nghèo đa chiều, Môi trường và an toàn thực phẩm, trong năm 2023, huyện đã bố trí kinh phí để đầu tư hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất cho các trường học; tập trung triển khai các giải pháp để tăng thu nhập bình quân đầu người và giảm tỷ lệ nghèo đa chiều. Đẩy mạnh tuyên truyền người dân chung tay thực hiện các nội dung về môi trường, an toàn thực phẩm. Đối với tiêu chí Quy hoạch, UBND huyện Ia H’Drai đã đề nghị Sở Xây dựng hướng dẫn tổ chức thực hiện.

Tại huyện Sa Thầy, qua rà soát hiện nay xã Ya Ly đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới, các tiêu chí xã chưa đạt, gồm Quy hoạch, Giao thông, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Nghèo đa chiều, Môi trường và an toàn thực phẩm. Qua tính toán của UBND huyện Sa Thầy, để xã Ya Ly đạt chuẩn các tiêu chí còn thiếu và về đích nông thôn mới vào cuối năm 2023, nguồn lực cần huy động khoảng 10,3 tỷ đồng. Những nội dung vướng mắc ở xã Ya Ly hiện nay, như quy hoạch chung xây dựng xã, nhà tạm, dột nát, thu nhập, hộ nghèo, huyện Sa Thầy đã báo cáo, đề nghị UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện hỗ trợ để huyện tập trung xây dựng xã Ya Ly về đích nông thôn mới.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chủ động của các địa phương và sự quyết tâm của cán bộ, người dân ở cơ sở, tin tưởng rằng, 9 xã đang phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2023 sẽ hoàn thành mục tiêu đã đề ra.   

Đức Thành

Chuyên mục khác