Giảm lãi suất cho vay chương trình hộ nghèo

05/06/2015 07:24

Căn cứ Quyết định số 750/QĐ-TTg ngày 1/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội, NHCSXH đã có Thông báo số 1569/TB-NHCS về việc thực hiện lãi suất cho vay chương trình hộ nghèo và một số chương trình tín dụng chính sách khác.

Theo đó, lãi suất cho vay hộ nghèo quy định tại Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ; cho vay đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ; cho vay đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo Quyết định số 365/2004/QĐ-NHNN ngày 13/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; cho vay vốn quỹ Quốc gia về việc làm theo Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 và Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ (loại trừ cho vay các tổ chức sản xuất của thương binh, người tàn tật) là 6,6%/năm (0,55%/tháng).

Lãi suất cho vay hộ cận nghèo theo chương trình cho vay hộ cận nghèo quy định tại Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ là 7,92%/năm (0,66%/tháng).

Lãi suất cho vay Chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo Quyết định 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/4/2004 và Quyết định số 18/2014/QĐ-TTg ngày 03/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ; cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn theo Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của TTCP; cho vay thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn theo Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 là 9,0%/năm (0,75%/tháng).

Các mức lãi suất cho vay trên được áp dụng đối với các khoản cho vay mới (kể cả cho vay lưu vụ) kể từ ngày 05/6/2015.

XB

Chuyên mục khác