Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

13/03/2024 16:51

Chiều 13/3, Đoàn khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh do Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Đình Thanh làm Trưởng đoàn tiếp tục khảo sát "việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Kon Tum quản lý hoặc góp vốn giai đoạn 2016-2023" tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum.

Tham dự buổi làm việc có các thành viên Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp tỉnh Kon Tum gồm: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các cơ quan quản lý ngành, gồm: Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo UBND thành phố Kon Tum; lãnh đạo và các phòng, ban của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TL 

 

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum, trong năm 2018, tỷ lệ phần vốn Nhà nước trước khi thoái vốn là 65,07% vốn Điều lệ; tỷ lệ thoái vốn là 35,07% vốn Điều lệ; tỷ lệ phần vốn Nhà nước còn lại tại Công ty sau khi thoái vốn là 30% vốn Điều lệ; cổ phần do Công đoàn cơ sở của Công ty sở hữu là 12.103 cổ phần, tương ứng 1% vốn Điều lệ; cổ phần do các cá nhân khác, gồm người lao động trong Công ty và nhà đầu tư khác sở hữu là 835.109 cổ phần, tương ứng 69% vốn Điều lệ.

Từ năm 2016-2023, tổng số thuế và các khoản khác Công ty phải nộp cho Nhà nước theo quy định của pháp luật là 39,183 tỷ đồng; bình quân 4,898 tỷ đồng/năm. Hiện nay, Công ty không có nợ đọng thuế, không nộp chậm thuế; chi trả lương cho cán bộ công nhân viên chức và người lao động đang được Công ty vận dụng Nghị định 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXD của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; thực hiện việc thu nộp và quản lý khoản lợi nhuận cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 85/2021/TT-BTC ngày 05/10/2021 của Bộ Tài chính.

Việc thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Công ty đã giúp Công ty huy động vốn của các nhà đầu tư nhằm nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, phương thức và cách thức quản lý, điều hành, qua đó nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời, bảo đảm hài hòa lợi ích của chủ sở hữu, của Công ty, của các cổ đông, nhà đầu tư và người lao động trong Công ty; nâng cao tính minh bạch, công khai và tinh thần trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc với mục đích phát triển bền vũng, ổn định của Công ty và bảo toàn, phát triển vốn của cổ đông. Từ năm 2018 đến nay, sau khi hoàn thành thoái vốn, các mục tiêu, chỉ tiêu tài chính có mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển.

Qua làm việc trực tiếp và nghe các ý kiến của các thành viên Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp tỉnh, các cơ quan quản lý ngành và UBND thành phố Kon Tum và đơn vị chịu sự giám sát về các loại đất do Công ty quản lý; về kế hoạch sản xuất kinh doanh và doanh thu của Công ty; về phần vốn của Nhà nước; về rác thải, xử lý rác thải và định mức thu gom rác thải..., Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Đình Thanh cho rằng UBND tỉnh, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum thực hiện đúng chủ trương, đúng quy định của pháp luật về sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Đối với việc tổng kết đánh giá, việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và tổ chức Đại hội cổ đông của Công ty..., đồng chí cho rằng Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum cần nghiên cứu, thực hiện theo hướng dẫn của cấp trên và các quy định của pháp luật, báo cáo đánh giá theo thực tế.

Tài Lương                                                                                  

Chuyên mục khác