Đăk Glei nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới

25/11/2023 13:02

Thời gian qua, huyện Đăk Glei đã có nhiều nỗ lực trong lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư; huy động mọi nguồn lực để thực hiện cơ chế đầu tư đặc thù trong xây dựng nông thôn mới (NTM), đặc biệt đối với các xã nằm trong lộ trình đạt chuẩn NTM và các thôn thí điểm xây dựng NTM cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Ông Đinh Xuân Hòa- Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Đăk Glei cho biết: Trong 3 năm qua (2021-2023), bằng các nguồn vốn ngân sách của Trung ương, tỉnh, huyện, xã; nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn; huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, đóng góp của nhân dân địa phương, huyện đã đầu tư hơn 25 tỷ đồng cho các mục tiêu chương trình xây dựng NTM.

Qua khảo sát, đánh giá, đối với xã NTM nâng cao, tính đến tháng 9/2023, xã Đăk Pék đạt 9/19 tiêu chí; xã Đăk Môn đạt 9/19 tiêu chí; xã Đăk Kroong đạt 9/19 tiêu chí.

Đối với xã NTM, bình quân toàn huyện Đăk Glei đạt 9 tiêu chí/xã; trong đó xã Đăk Nhoong đạt 10/19 tiêu chí, xã Xốp đạt 9/19 tiêu chí, xã Đăk Man đạt 9/19 tiêu chí, xã Đăk Plô đạt 9/19 tiêu chí, xã Đăk Long đạt 9/19 tiêu chí, xã Mường Hoong đạt 8/19 tiêu chí, xã Ngọc Linh đạt 7/19 tiêu chí.

Xã biên giới Đăk Nhoong chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Ảnh: QĐ

 

Đến nay, xã Đăk Choong (phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2023) đạt chuẩn 11/19 tiêu chí, còn 8 tiêu chí chưa đạt. Đối với các xã nằm trong lộ trình đạt chuẩn NTM giai đoạn 2020-2025, xã Đăk Nhoong đạt 10/19 tiêu chí (giảm 2 tiêu chí so với năm 2022), xã Xốp đạt 9/19 tiêu chí (giảm 2 tiêu chí so với năm 2020).

Về xây dựng thôn NTM vùng đồng bào DTTS, thời gian qua, huyện Đăk Glei tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh triển khai các hoạt động tại thôn Làng Mới, xã Mường Hoong (điểm cấp tỉnh), phấn đấu đạt các tiêu chí theo lộ trình 2022-2024.

Đối với 14 thôn (làng) thực hiện điểm xây dựng thôn NTM giai đoạn 2022- 2023, bình quân đạt 7 tiêu chí/thôn. Cụ thể, có 2 thôn đạt 9/10 tiêu chí (thôn Đăk Tum, xã Đăk Môn; thôn Đăk Xanh, thị trấn Đăk Glei); 4 thôn đạt 8/10 tiêu chí (thôn Pêng Siêl, xã Đăk Pék; thôn Nú Vai, xã Đăk Kroong; thôn Dục Lang, xã Đăk Long; thôn Đăk Mi, xã Đăk Choong); 2 thôn đạt 7/10 tiêu chí (thôn Đăk Ung, xã Đăk Nhoong; thôn Kung Rang, xã Ngọc Linh); 3 thôn đạt 6/10 tiêu chí (thôn Làng Mới và thôn Đăk Bể, xã Mường Hoong; thôn Đăk Boók, xã Đăk Plô); 2 thôn đạt 5/10 tiêu chí (thôn Đăk Ven, xã Đăk Pék; thôn Kon Liêm, xã Xốp).

Xã Đăk Pék ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Ảnh: QĐ

 

Phấn đấu đến cuối năm 2023, với xã NTM nâng cao, bình quân đạt 14,67 tiêu chí/xã. Trong đó, xã Đăk Pék phấn đấu đạt thêm 10 tiêu chí, nâng tổng lên 19/19 tiêu chí; xã Đăk Môn phấn đấu đạt thêm 4 tiêu chí, nâng tổng lên 13/19 tiêu chí; xã Đăk Kroong phấn đấu đạt thêm 3 tiêu chí, nâng tổng số lên 12/19 tiêu chí.

Đối với xã NTM, bình quân đạt 12,9 tiêu chí/xã. Trong đó, xã Đăk Choong phấn đấu đạt thêm 8 tiêu chí, nâng tổng lên 19/19 tiêu chí; xã Đăk Nhoong đạt thêm 5 tiêu chí; xã Xốp đạt thêm 4 tiêu chí; xã Đăk Man đạt thêm 2 tiêu chí; xã Đăk Plô đạt thêm 3 tiêu chí; xã Đăk Long đạt thêm 3 tiêu chí; xã Mường Hoong đạt thêm 4 tiêu chí; xã Ngọc Linh đạt thêm 3 tiêu chí.

Đối với thôn NTM, bình quân đạt 9,9 tiêu chí/thôn. Trong đó, phấn đấu thôn làng Mới (xã Mường Hoong) đạt thêm 2 tiêu chí; thôn Pêng Siêl (xã Đăk Pék) đạt thêm 2 tiêu chí; thôn Nú Vai (xã Đăk Kroong) đạt thêm 2 tiêu chí; thôn Đăk Tum (xã Đăk Môn) đạt thêm 1 tiêu chí; thôn Đăk Ven (xã Đăk Pék) đạt thêm 4 tiêu chí; thôn Măng Khên (xã Đăk Man) đạt thêm 5 tiêu chí; thôn Dục Lang (xã Đăk Long) đạt thêm 2 tiêu chí; thôn Đăk Ung (xã Đăk Nhoong) đạt thêm 3 tiêu chí; thôn Đăk Mi (xã Đăk Choong) đạt thêm 2 tiêu chí; thôn Kon Liêm (xã Xốp) đạt thêm 5 tiêu chí; thôn Đăk Book (xã Đăk Plô) đạt thêm 4 tiêu chí; thôn Đăk Bể (xã Mường Hoong) đạt thêm 5 tiêu chí; thôn Đăk Xanh (thị trấn Đăk Glei) đạt thêm 1 tiêu chí; thôn Kung Rang (xã Ngọc Linh) đạt thêm 3 tiêu chí. Dự kiến đến cuối năm 2023, có 13 thôn được công nhân đạt chuẩn thôn NTM, đạt chỉ tiêu đề ra.                                                     

Quang Định

Chuyên mục khác