Công bố Quyết định thanh tra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô

17/03/2023 11:36

Sáng 17/3, Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô.
Quang cảnh Công bố thanh tra. Ảnh: TVP

 

Thực hiện Quyết định số 28/QĐ-TTr, ngày 10/3/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh “về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô”, Đoàn thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện và việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; việc tham mưu cơ quan đại diện chủ sở hữu ban hành và ban hành các quy định, quy chế; việc thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật…

Đồng thời, thanh tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; việc tổ chức, thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; việc sử dụng tiền hỗ trợ nộp bảo hiểm cho lao động là người DTTS; việc xác định và sử dụng Quỹ tiền lương, Quỹ tiền thưởng; trích lập và sử dụng Quỹ dự phòng tiền lương; sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng; việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước; quản lý doanh thu, chi phí; phân phối lợi nhuận và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước…

Thời kỳ thanh tra từ năm 2020 đến năm 2022. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Trần Văn Phúc

Chuyên mục khác