Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản

24/11/2023 18:10

Các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Xây dựng, Tư pháp được yêu cầu chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu, phối hợp tham mưu liên quan đến quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản.
Tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản. Ảnh: HL

 

Theo đó, tại văn bản số 4116/UBND-NNTN ngày 24/11, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành nêu trên chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu, phối hợp tham mưu liên quan đến quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định của pháp luật trong việc tham mưu, phối hợp tham mưu cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác khoáng sản tại 6 khu vực với vị trí, tọa độ khu vực cấp phép chưa phù hợp với vị trí, tọa độ đã được UBND tỉnh công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản và việc tham mưu, phối hợp tham mưu cấp phép các khối tài nguyên 333 chưa phê duyệt trữ lượng khoáng sản tại 5 khu vực.

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp các đơn vị chức năng liên quan tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản do tổ chức đấu giá tài sản điều hành trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng liên quan thực hiện nghiêm việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản, cụ thể trong các bước rà soát, lập kế hoạch đấu giá, việc đăng tải, tổ chức bán, tiếp nhận và xát chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá, việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và việc xây dựng phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản; việc chậm trễ trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

Rà soát, đôn đốc, kiểm tra và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhưng chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản (trong đó có trường hợp của Công ty TNHH MTV Thiện Đạt Kon Rẫy), các tổ chức trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhưng chưa đưa mỏ vào hoạt động khai thác và các tổ chức chậm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản.

Hồng Lam

Chuyên mục khác