[INFOGRAPHIC] Những nội dung chính Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

03/10/2022 17:51

Sáng 3/10/2022, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị Trung ương lần này nhằm hoàn thành về cơ bản việc triển khai nhiệm vụ quán triệt, thực hiện các nội dung, vấn đề lớn, cốt yếu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 

 

TS

Chuyên mục khác